Sieć Natura 2000

Sieć natura 2000 jest to europejska sieć ochrony przyrody. Jej celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Objęcie tak dużego obszaru ochroną w oparciu o jednolite prawodawstwo ma na celu osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych. Początkowo wielkość obszaru objętego ochroną budziła niepokój ze strony mieszkańców oraz gospodarujących na chronionych terenach, gdyż głównie kojarzyła się z nakazami i zakazami utrudniającymi dotychczasowe użytkowanie. Jednak obawy te były nieuzasadnione, gdyż Natura 2000 ma przyczyniać się do rozwoju poszczególnych regionów
w sposób zrównoważony, a nie ograniczać się do ścisłej ochrony i tworzenia rezerwatów natury wyłączonych z użytkowania. Zachowanie bioróżnorodności na niektórych terenach wręcz wymaga działalności człowieka.

Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone na podstawie dwóch dyrektyw tzw. Dyrektywy Ptasiej  w sprawie ochrony dzikich ptaków powołano obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory powołano specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszary te zostały wyznaczone niezależnie od siebie, więc zdarzają się sytuacje, że sąsiadują ze sobą, bądź częściowo nakładają się na siebie. Ponadto sieć Natura 2000 obejmuje zarówno tereny już chronione, jak np. parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody jak i obszary dotąd nie objęte żadną formą ochrony przyrody. Najważniejszym kryterium wyznaczania obszarów Natura 2000 są wartości przyrodnicze danego terenu.

W województwie kujawsko-pomorskim w skład europejskiej sieci Natura 2000 wchodzi 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 37 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Obszary te mają różną wielkość, od najmniejszego o powierzchni 0,1 ha (Kościół w Śliwicach PLH 040034 ) do największego o powierzchni 322 535, 9 ha, który swym zasięgiem obejmuje też województwo pomorskie (Bory Tucholskie PLB 220009). Łącznie obszary objęte siecią Natura 2000 obejmują 11% powierzchni województwa.

Na stronie www.natura2000.gdos.gov.pl znajduje się wyszukiwarka obszarów objętych siecią Natura 2000, gdzie w łatwy i szybki sposób za sprawą filtrów możemy znaleźć interesujące nas informacje.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) w województwie kujawsko-pomorskim

Bagienna Dolina Drwęcy,

Bory Tucholskie,

Błota Rakutowskie,

Dolina Dolnej Wisły,

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,

Ostoja Nadgoplańska,

Żwirownia Skoki

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) w województwie kujawsko-pomorskim

Błota Kłócieńskie,

Ciechocinek,

Cyprianka,

Cytadela Grudziądz,

Dolina Drwęcy,

Dolina Noteci,

Dolina Osy,

Dolina Łobżonki,

Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich,

Dolna Wisła,

Dybowska Dolina Wisły,

Forty w Toruniu,

Jezioro Gopło,

Kościół w Śliwicach,

Krzewiny,

Leniec w Barbarce,

Leniec w Chorągiewce,

Lisi Kąt,

Mszar Płociczno,

Nieszawska Dolina Wisły,

Ostoja Barcińsko-Gąsawska,

Ostoja Brodnicka,

Ostoja Lidzbarska,

Pojezierze Gnieźnieńskie,

Równina Szubińsko – Łabiszyńska,

Sandr Wdy,

Solecka Dolina Wisły,

Solniska Szubińskie,

Stary Zagaj,

Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki,

Torfowisko Linie,

Torfowisko Mieleńskie,

Wydmy Kotliny Toruńskiej,

Włocławska Doliny Wisły,

Zamek Świecie,

Zbocza Płutowskie,

Łąki Trzęślicowe w Foluszu

 

Gospodarka rolna na obszarach Natura 2000

Głównym zadaniem rolników jest produkcja dobrej jakości żywności zarówno w oparciu o aspekty ekonomiczne jak i zasoby naturalne. Szczególnie rolnicy gospodarujący na obszarach objętych siecią Natura 2000 muszą mieć na uwadze troskę o jakość środowiska. Rolnictwo na chronionych obszarach może się rozwijać bez przeszkód o ile nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. Prowadzenie gospodarstw na obszarach Natura 2000 powinno być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dla rolnika oznacza to, że może rozwijać swoje gospodarstwo, zwiększać poziom produkcji, unowocześniać wyposażenie techniczne, zwiększać wydajność, ale wszystkie te elementy muszą być rozwijane z poszanowaniem przyrody. Krótko mówiąc zrównoważony rozwój rolnictwa łączy kwestie ekonomiczne i socjalne z bezpieczeństwem ekologicznym.

Rolnicy gospodarujący na obszarach objętych siecią Natura 2000, którzy posiadają łąki i pastwiska mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z tytułu realizacji założeń pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego. Celem pakietu przyrodniczego jest przywracanie lub utrzymanie tradycyjnego i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk. Z przyrodniczego punktu widzenia zarówno zbyt intensywna eksploatacja łąk i pastwiska jak i zaniechanie użytkowania nie jest dobrym zjawiskiem. Rolnik, który zdecyduje się realizować pakiety przyrodnicze będzie zobligowany do przestrzegania wyznaczonych terminów koszenia oraz przestrzegania określonej intensywności wypasu. Realizacja tych pakietów ma zapobiec zanikowi cennych siedlisk przyrodniczych oraz polepszyć warunki gniazdowania ptaków związanych z krajobrazem rolniczym, co ma wpłynąć na zachowanie różnorodności biologicznej.

Warunkiem skorzystania z dodatkowych środków finansowych jest zakwalifikowanie przez eksperta przyrodnika danego siedliska jako cennego ze względu na skład botaniczny runi lub występowanie określonych gatunków ptaków. Ponadto rolnik jest zobowiązany zgłosić się do doradcy posiadającego stosowne uprawnienia w celu opracowania 5-letniego planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Doradca we współpracy z przyrodnikiem i rolnikiem opracuje dokument, który jest niezbędny do realizacji zobowiązania.

Wykaz siedlisk przyrodniczych oraz lęgowych ptaków wraz z wysokościami płatności.

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1276 zł/ha

4.2.Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – 1043 zł/ha

4.3 Murawy – 1300 zł/ha

4.4 Półnaturalne łąki wilgotne – 911 zł/ha

4.5 Półnaturalne łąki świeże – 1083 zł/ha

4.6 Torfowiska

4.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe – 600 zł/ha

4.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające – 1206 zł/ha

4.7 Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),

      bez ekspertyzy przyrodnika – 600 zł/ha

Ochrona  siedlisk lęgowych ptaków

4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki – 890 zł/ha

4.9 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki – 1199 zł/ha

4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego – 1070 zł/ha

4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza – 642 zł/ha

Skip to content