Działanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 1784 z pn. zm);

Beneficjenci: rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.)

Rodzaj wsparcia:  płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności od realizowanego Pakietu do hektara (gruntu ornego/TUZ-u/sadu).

Długość zobowiązania:

Płatności w ramach Pakietów są przyznawane corocznie przez okres 5 lat*/3 lat* rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danego Pakietu/Pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

 Dla Pakietów 1- 5 i 7-11 płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie rozporządzenia krajowego.

* 5 lat –  w przypadku wszystkich zobowiązań podjętych przed 15 marca 2021 r.

 3 lata – w przypadku wszystkich zobowiązań podjętych po 14 marca 2021 r.

Koszty transakcyjne

W przypadku płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) po spełnieniu warunków przyznania w/w płatności, beneficjent możne ubiegać się o rekompensatę kosztów transakcyjnych.

W przypadku płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) rekompensata kosztów transakcyjnych przysługuje niezależnie od realizowanego pakietu/wariantu oraz niezależnie od liczby realizowanych pakietów/wariantów.

Koszty transakcyjne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020  nie przysługują beneficjentowi jeśli otrzymuje koszty transakcyjne poniesione z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego w ramach działania: „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności” w ramach PROW 2014-2020 lub „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” .

Kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego może zostać corocznie przyznana, jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub wariantu.

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia, w którym są określone koszty transakcyjne, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.

Degresywność płatności w zależności od deklarowanej powierzchni

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Pakiety i stawki płatności

Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności (zł/ha)
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1475
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2249
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1673
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2591
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2239
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1025
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1100
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1190
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1446
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1673
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji: 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1756
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1960
10.2.Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1025
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631

Wymogi pakietów

 • w ramach wszystkich pakietów, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie
  z przepisami o rolnictwie ekologicznym,
  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848 z 30 maja 2018 r., oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia, co jest potwierdzone informacjami zawartymi w wykazie przekazywanym do Prezesa ARiMR z jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne (zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym)
 • w ramach Pakietu 1 i 7 w odniesieniu do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do tych gruntów za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania płatności bezpośredniej do tych gruntów;
 • w ramach Pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe) warunkiem przyznania płatności ekologicznej jest posiadanie zwierząt wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, takich jak: bydło domowe, bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne i jelenie sika, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, owce, perlice, świnie.
 • przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku Pakietu 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, przeliczonych na DJP i współczynnika:
 • dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie przed 15 marca 2019 roku – 0,3 DJP/ha;
 • dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie po 15 marca 2019 roku – 0,5 DJP/ha
 • w przypadku Pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki zielone) warunek posiadania zwierząt wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, takich jak: bydło domowe, bawoły domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne i jelenie sika (wschodnie), konie, kozy, króliki, owce jest spełniony jeżeli liczba zwierząt wynosi co najmniej:
 • 0,3 DJP/ha dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie przed 15 marca 2019 roku,
 • 0,5 DJP/ha dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie po 15 marca 2019 roku (dotyczy także rolników, którzy 14 marca 2019 roku zakończyli zobowiązania rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) w ramach pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne i od 15 marca 2019 roku podjęli nowe zobowiązania ekologiczne (PROW 2014-2020) oraz rolników, którzy po zakończonych w dniu 14 marca 2019 r. wszystkich zobowiązaniach ekologicznych (PROW 2014-2020), od 15 marca 2019 roku podjęli nowe zobowiązania ekologiczne (PROW 2014-2020), nie kontynuując żadnego zobowiązania ekologicznego podjętego przez 15 marca 2019 roku na 1 ha wszystkich TUZ występujących w gospodarstwie rolnym,
 • w przypadku Pakietu 5 i 11 oraz 6 i 12 jeżeli rolnik nie spełnia warunku przyznania płatności jakim jest posiadanie zwierząt, płatność może zostać mu przyznana, jeżeli spełnia ten warunek łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej, o ile rolnika, który nie spełnia warunku oraz innego rolnika, z którym ten rolnik spełnia ten warunek (grupa rolników), obowiązują te same przepisy (ten sam współczynnik DJP),
 • w przypadku, gdy na danym gruncie w poprzednich latach realizacji zobowiązania została zastosowana jedna z następujących praktyk agrotechnicznych:
 1. uprawa w plonie głównym roślin bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej lub gryki zwyczajnej w ramach Pakietu 1 lub 7 na nawóz zielony lub
 2. uprawa w plonie głównym roślin bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich mieszanek w ramach Pakietu 5 lub 11 na nawóz zielony lub uprawa w plonie głównym wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek w ramach Pakietu 5 lub 11 w drugim roku ich uprawy na nawóz zielony,

i do tego gruntu została przyznana płatność ekologiczna, bez spełnienia wymogu wytworzenia produktu – w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lub bez spełnienia warunku posiadania zwierząt – w przypadku, o którym mowa w pkt 2, to płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana, jeśli rolnik ponownie zastosuje jedną z ww. praktyk bez spełnienia wymogu o którym mowa w pkt 1 oraz warunku  o którym mowa w pkt 2.

 • w przypadku Wariantu 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji i 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji, jeżeli rolnik zobowiązał się do utrzymania przez okres 2 lat po zakończeniu zobowiązania minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji tego zobowiązania. Minimalna obsada drzew wskazana jest w załączniku nr 7 do rozporządzenia ekologicznego, w którym określona jest minimalna obsada drzew, krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach pakietu 4 i pakietu 10, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat min. obsada drzew wynosi 125 szt./ha i co najmniej 90 % tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.
 • Jeżeli w ramach uprawy wielogatunkowej na danym gruncie są uprawiane drzewa lub krzewy w ramach wariantów 4.1.1, 4.2, 10.1.1, 10.2, płatność ekologiczna do takiego gruntu, jest przyznawana w danym roku według stawek płatności określonych dla wariantu odpowiednio 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji lub 10.2.Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji;

Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie Pakietów 1-6 (w okresie konwersji), rolnik zakończy okres konwersji, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana wg stawek określonych dla odpowiednich Pakietów 7-12 (po okresie konwersji).

Wymogi względem rolnika:

 • posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję;
 • nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych;
 • zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej;
 • prowadzi rejestr działalności ekologicznej zawierający wykaz:
 • działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin oraz wykonania koszenia,
 • wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu;

– wraz z terminem ich przeprowadzenia;

 • przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu, które są określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów w załączniku nr 2 do rozporządzenia ekologicznego;
 • od 2019 roku wymogiem dodatkowym dla Pakietu 1, 2, 3, 7, 8, 9 oraz w przypadku uprawy drzew lub krzewów, o których mowa w ust.2 pkt. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, czyli drzew w okresie owocowania lub krzewów owo
 • cujących, w ramach wariantów Pakietu 4 i Pakietu 10, wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego z uprawy lub roślin gatunku roślin uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:
 • uprawy wielogatunkowej – wytworzenie tego produktu z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;
 • uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia – wytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej;
 • wymogiem dodatkowym dla Pakietu 4. i Pakietu 10. w przypadku uprawy drzew lub krzewów „nowonasadzonych” – jest wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego z gatunku roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej, przy czym w przypadku uprawy wielogatunkowej – wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej, od:
 • drugiego roku od ich nasadzenia – w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy;
 • czwartego roku od ich nasadzenia – w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej;
 • trzeciego roku od ich nasadzenia – w przypadku innych drzew i krzewów niż wymienione w  punktach 1 i 2.

Od 2020 w przypadku uprawy w ramach Pakietu 1 i 7 upraw na materiał siewny poddanie materiału siewnego ocenie polowej jest wymogiem, a nie warunkiem przyznania płatności jak dotychczas.

Od 2021 wymogiem dodatkowym w przypadku prowadzenia uprawy pomidorów,  w ramach Pakietu 2 i 8, jest wykorzystanie do tej uprawy wyłącznie materiału nasadzeniowego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129 j.t.), a  obsada roślin w ramach tej uprawy nie może wynosić mniej niż 20 000 szt./ha.

W przypadku, gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne
i zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne:

 • rejestr działalności ekologicznej może być prowadzony na jednym formularzu
  z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
 • plan działalności ekologicznej może być sporządzony na jednym formularzu
  z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej (zwanego dalej Wnioskiem) składa się
w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl lub po zalogowaniu się do Portalu Usług Elektronicznych PUE, dostępnego na ww. stronie internetowej, a następnie przejściu do aplikacji eWniosekPlus.

W roku 2022 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2022 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Złożenie Wniosku po dniu 10 czerwca 2022 skutkuje wydaniem Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Termin na złożenie Wniosku nie podlega przywróceniu (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego).

Przywracanie terminu jest instytucją procesową (art. 58 § 1 i 2 KPA, mającą na celu ochronę strony przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu do podjęcia czynności procesowej przez uczestników postępowania. Jednakże instytucji tej nie można zastosować do terminów materialno-prawnych dokonania czynności procesowych. Terminy prawa materialnego podlegają przywróceniu tylko wyjątkowo i jedynie wówczas, gdy taką możliwość przewidują przepisy określające dany termin. Ponieważ termin składania wniosków jest terminem wynikającym z prawa materialnego, nie mają do niego zastosowania przepisy art. 58-60 KPA, mówiące o zasadach przywrócenia terminu.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, w terminie do 10 czerwca 2022 r., oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 10 czerwca 2022 r. nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności lub wypłaty pomocy.

Zmianę do Wniosku można składać do dnia 31 maja 2022 r. Ostateczny termin składania zmian do Wniosku upływa w dniu 10 czerwca 2022 r. z tym, że złożenie zmiany do Wniosku po dniu 31 maja 2022 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiana do złożonego Wniosku może polegać na:

 • dodaniu nowych działek ewidencyjnych i rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego Wniosku o przyznanie tej płatności lub zwiększenie/zmniejszenie ich powierzchni,
 • dołączeniu do Wniosku wymaganych załączników oraz materiałów graficznych (wyrysowania w aplikacji eWniosekPlus posiadanych działek rolnych lub powierzchni niezgłoszonych do płatności). W sytuacji, gdy rolnik, po raz pierwszy zadeklaruje zmiany do wniosku nowy schemat pomocowy (nowy wariant lub pakiet), taką deklarację traktuje się jak złożenie nowego wniosku dla tego pakietu lub wariantu (jeśli zmiana zostanie złożona po 17 maja zastosowanie ma zmniejszenie płatności).

Dodatkowo wniosek o przyznanie płatności ekologicznej w ramach Pakietów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 11 lub wariantów 4.1.2 i 10.1.2 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania:

 • roślin uprawnych,
 • mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi

uprawianych na danej działce rolnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 640/2014, czyli do czasu powiadomienia rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności.

W przypadku upraw dwuletnich zmiana taka może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy rośliny dwuletniej.

Zmiana do złożonego wniosku może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek rolnych.

Braki we wniosku oraz na załącznikach (z wyjątkiem błędów oczywistych) uzupełnione po dniu 10 czerwca 2022 r. nie będą uwzględnione w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zmianę do Wniosku składa się także w odpowiedzi na Wezwanie do usunięcia braków we Wniosku, także w przypadku, gdy wezwanie dotyczy wymaganych załączników.

Korekta do Wniosku może być złożona jedynie w odpowiedzi na pisemne Wezwanie do złożenia wyjaśnień.

Wycofanie części Wniosku – rolnik może w każdym momencie, złożyć formularz wycofania części Wniosku obejmujący wycofanie pojedynczych działek ewidencyjnych lub działek rolnych zadeklarowanych we Wniosku, pod warunkiem, że właściwy organ nie powiadomił jeszcze rolnika o błędach zawartych we Wniosku, ani nie zapowiedział kontroli na miejscu.

Wycofanie całego Wniosku – rolnik może w każdym momencie, złożyć formularz wycofania Wniosku, obejmujący wycofanie wszystkich działek ewidencyjnych lub działek rolnych zadeklarowanych we Wniosku, pod warunkiem, że właściwy organ nie powiadomił jeszcze rolnika o błędach zawartych we Wniosku, ani nie zapowiedział kontroli na miejscu.

Realizacja zobowiązania

Rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.

W kampanii 2022 analogicznie jak w kampanii 2021 istnieje obowiązek deklarowania uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na każdej działce rolnej deklarowanej do płatności ekologicznej.

Możliwe jest również zadeklarowanie „Uprawy wielogatunkowej” uprawianej na danej działce, określając uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej w przypadku:

 • pakietów 1–3, 5, 7–9 i 11 uprawę wielogatunkową stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego pakietu pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha,
 • wariantów 4.1.1, 4.2, 10.1.1 oraz 10.2 uprawę wielogatunkową stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach tych wariantów pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha,
 • wariantu 4.1.2 oraz 10.1.2 uprawę wielogatunkową stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego wariantu pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha).

Pomimo, że w drugim lub kolejnym roku realizacji zobowiązania ekologicznego:

 • nie są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej lub
 • rolnik nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, lub
 • rolnik nie złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informacji o gruntach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię,

uznaje się, że rolnik kontynuuje realizację podjętego zobowiązania ekologicznego (pomimo obowiązku zwrotu części/całości płatności ekologicznej za niespełnienie warunku przyznania płatności ekologicznej), jeżeli grunty objęte tym zobowiązaniem znajdują się w posiadaniu rolnik

Realizacja więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne,
z tym, że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach, a gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika – może je realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.

Na tym samym obszarze nie ma możliwości realizacji  jednocześnie zobowiązania rolno- środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego.

Płatność ekologiczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania.

Zobowiązanie ekologiczne w zakresie wielkości obszaru oraz miejsca realizacji zobowiązania w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie.

Skip to content