ROLNICTWO EKOLOGICZNE -ŚRODKI PRODUKCJI- MATERIAŁ SIEWNY

 Informacja dot. wydawania zgód na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego dla gospodarstw ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z przeprowadzoną pogłębioną analiza prawną, możliwe jest wydawanie pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym.

Przy rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji będą uwzględniane regulacje zawarte zarówno w przepisach krajowych jak i rozporządzeniach UE, w szczególności e załączniku II pkt. 1.8.5.1 i następnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie produkcji ekologicznej (…)

Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym
Link : http://piorin.gov.pl/gfx/piorin/userfiles/_shared/wiorin_bydgoszcz/dnn/druki/rolnictwo_ekologiczne/wniosek_o_pozwolenie_na_zastosowanie_konwencjonalnego_materialu_siewnego_nasion_lub_wegetatywnego_materialu_nasadzeniowego_w_rolnictwie_ekologicznym_wraz_z_klauzula_informacyjna.pdf

Skip to content