Szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”

Do dnia 15 marca 2022 r. wytwórcy odpadów mają obowiązek złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach. Obowiązek ten dotyczy również wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha. W pewnych sytuacjach ten obowiązek dotyczy rolników, którzy posiadają mniejszy areał rolny, np.: rolnicy, którzy prowadzą działalność wymagającą uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (np. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie fermy drobiu o wielkości przekraczającej 40 000 stanowisk).

9 marca 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie odbyło się kolejne już szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”, które podobnie jak poprzednie, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Wykładowcą prowadzącym spotkanie był Pan Mikołaj Maśliński, prawnik w MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o., Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego. Pan Mikołaj wygłosił prelekcję na temat wymagań i obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru BDO. Zaprezentowano pojęcie odpadu w świetle prawa oraz omówiono, kiedy rolnik jest traktowany jako wytwórca odpadów. Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania, było zagospodarowanie powstających odpadów. Prelegent przedstawił przykładowe odpady wytwarzane w gospodarstwach rolnych, sposób zagospodarowania tych odpadów oraz przez jaki czas można je magazynować. Kolejno zaprezentowano, jak wygląda obieg karty przekazania odpadów i jakie obowiązki ewidencyjne ciążą na rolniku. Następnie omówiono czym jest karta ewidencji odpadów oraz kiedy należy prowadzić pełną ewidencję. Wśród tematów poruszonych podczas szkolenia uwzględniono również moduł sprawozdawczości, ponieważ ilość odpadów wytworzonych i przekazanych należy przedłożyć w formie sprawozdania, odpowiedniemu Marszałkowi Województwa mając na względzie miejsce wytwarzania odpadów.

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania były konsekwencje i sankcje karne jakie grożą za brak sprawozdania o wytworzonych odpadach. Zgodnie z Ustawą o odpadach, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24. § 1 Ustawy kodeks wykroczeń, karę grzywny, o której wyżej mowa, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn  „Kształtujemy świadomość ekologiczną” – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

LINK DO ZAPISU SZKOLENIA:
https://youtu.be/y76R_wHS1f8

Joanna Szczęsna-Kulewska
KPODR w Minikowie

Skip to content