Definicja rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania zwany także biologicznym, organicznym lub alternatywnym, określane potocznie jako „rolnictwo bez chemii”. Polega na takim zarządzaniu gospodarstwem, które sprzyja procesom biologicznym udostępniającym z gleby składniki pokarmowe dla roślin i zapobiega nasilonemu występowaniu szkodników roślin uprawnych, a stosowane metody produkcji są przyjazne środowisku przy zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa.

System gospodarowania oparty jest o środki produkcji pochodzenia naturalnego tj. biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie.

Produkty pochodzące z upraw ekologicznych to produkty żywnościowe o najwyższej jakości.

Zasady rolnictwa ekologicznego

 Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania , który jest zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcji rolniczej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność roślin
i zwierząt. Gospodarstwo rolne postrzegane jest jako samoregulujące, wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze. Kardynalną zasadą jest także wykluczenie z rolnictwa ekologicznego organizmów modyfikowanych genetycznie(GMO) oraz ich produktów.

Istotną, ważną zasadą rolnictwa ekologicznego jest odrzucenie środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Do podstawowych cech rolnictwa ekologicznego należą:

  • ochrona środowiska produkcji rolniczej: gleby, wody, powietrza, krajobrazu (dążenie do biologicznej samoregulacji w obrębie gospodarstwa rozumianego jako system ekologiczny);
  • wysoka wartość biologiczna płodów rolnych („pierwotna”), nawiązująca do właściwości produktów powstających naturalnie w przyrodzie,
    bez ingerencji człowieka;
  • poprawa żyzności gleby, uważana za podstawę zdolności produkcyjnych;
  • dążenie do zamknięcia obiegu materii, poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie (samowystarczalność paszowo-nawozowa);
  • różnorodność biologiczna (gatunkowa), sprzyjająca przywracaniu równowagi w środowisku produkcji.

 

Skip to content