Regulacje prawne

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowanie produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
(Dz. U. L 150 z 14.06.2018r.).

oraz akty wykonawcze do Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848  dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2022 r. przestają obowiązywać  akty prawne UE, które były stosowane do 31 grudnia 2021 r.:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
Skip to content