Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa – jest jednym z priorytetów we Wspólnocie Europejskiej. Wynika to z ograniczonych zasobów wodnych oraz nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków.

Gospodarka wodno-ściekowa obejmuje obszary, których ramy określa Prawo wodne oraz Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Ustawy są definiowane dodatkowo kilkunastoma aktami wykonawczymi. Zapisy zawarte we wspomnianych ustawach i rozporządzeniach ściśle definiują zasady korzystania z wód oraz wytwarzania i odprowadzania ścieków.

Wodociąg jest zespołem urządzeń do  ciągłego zaopatrywania odbiorców w wodę na zasadzie powszechnej dostępności. Składa się z ujęcia wody, urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę, przewodów wodociągowych i punktów czerpalnych u odbiorców. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Kanalizacja to zespół urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wód deszczowych oraz ścieków komunalnych i przemysłowych. Sieć wodociągowa i  kanalizacyjna to przewody wodociągowe i  kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda, lub którymi odprowadzane są ścieki.

Ścieki

Pojęcie ścieki określa wprowadzane do wód lub do ziemi różnego rodzaju ciekłe media między innymi:

  • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
  • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
  • wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych
  • i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
  • wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
  • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
  • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych.

Ustawa o prawie wodnym wyróżnia trzy rodzaje ścieków,

które różnią się od siebie przede wszystkim drogą powstawania oraz składem:

– bytowe                 – komunalne                      – przemysłowe

 

  • ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
  • ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
  • ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;

 

Skip to content