GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA -> REGULACJE PRAWNE

 

Od wielu lat ochrona zasobów wodnych i odnowa ekosystemów wodnych stanowi jedno z kluczowych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Unii Europejskiej. Racjonalna i zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa stała  się w  wielu krajach priorytetem, ze  względu na pogłębiającą się ograniczoność dostępu do czystej wody oraz wzrost ilości powstających ścieków, zagrażających środowisku naturalnemu.

Instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie wodą:

 • Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

www.gov.pl/web/infrastruktura/gospodarka-wodna2

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP)

www.wody.gov.pl

 Wśród kluczowych krajowych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy wymienić:

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Ustawa dotyczy zasad i warunków ochrony środowiska i kosztów korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. Ochrona zasobów wodnych polega na utrzymaniu jak najlepszej jakości wód, przy zachowaniu równowagi biologicznej. Odbywa się to poprzez utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie określonym w przepisach oraz doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty.

Ustawa Prawo wodne

Ustawa dotyczy:

 • obowiązków rolników w ramach programu działań OSN
 • terminów stosowania nawozów
 • warunków przechowywania nawozów naturalnych
 • kosztów utrzymania urządzeń i budowli wodnych
 • sposobu naliczania opłaty stałej, związanej z poborem wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3 na dobę

Ustawa o odpadach

Ustawa dotyczy:

 • gospodarowanie odpadami pochodzenia rolniczego
 • stosowania komunalnych osadów ściekowych
 • obowiązków rolników związanych z wpisem do rejestru BDO
 • prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości
 • zasad ogólnych gospodarki odpadami
 • zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa dotyczy zbiorowego zaopatrzenie w wodę to działalność, która uzdatnia i dostarcza wodę, natomiast zbiorowe odprowadzanie ścieków to odprowadzenie oraz oczyszczenie ścieków. Zgodnie z przepisami obowiązek zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków należy do gmin. Ustawa zawiera zapisy, które odnoszą się między innymi do:

 – ogólnych zasad i warunków grupowego zaopatrzenia w wodę, która przeznaczona jest do spożycia oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych;

 – działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, nakładając na nie obowiązek prawidłowego funkcjonowania systemów kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, dostarczania wody o odpowiedniej jakości, mając na względzie ochronę środowiska oraz efektywność ekonomiczną inwestycji;

– reguł tworzenia warunków, które zapewniają ciągłość dostaw i odpowiednią wielkość wody oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

– zasad ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi
i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego

Ustawa dotyczy warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, a także w celu rolniczego wykorzystania ścieków oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego określa substancje szczególnie niebezpieczne dla ekosystemów wodnych, które powinny być usuwane, a także te, które należy ograniczyć. Rozporządzenie zawiera także warunki, jakie należy wypełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód czy gruntu, jednocześnie określając dopuszczalne normy zanieczyszczeń. Ponadto ujęto zasady, jakie powinno się spełnić przy wykorzystywaniu ścieków w celach rolniczych.

Pozostałe Krajowe akty prawne związane z gospodarką wodno-ściekową i osadami komunalnymi:

 1. Ustawa o samorządzie gminnym
 2. Ustawa w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.
Skip to content