Ekologia, środowisko

Zasady rolnictwa ekologicznego

{rokbox album=|ochrona| title=|Zasady| thumbsize=|113 150|}/images/ekologia/ochrona/4.jpg{/rokbox}

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który jest zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcji rolniczej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność roślin i zwierząt. Gospodarstwo rolne postrzegane jest jako samoregulujące, wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze. Kardynalną zasadą jest także wykluczenie z rolnictwa ekologicznego organizmów modyfikowanych genetycznie(GMO) oraz ich produktów.

Istotną, ważną zasadą rolnictwa ekologicznego jest odrzucenie środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Do podstawowych cech rolnictwa ekologicznego należą:

 

  • ochrona środowiska produkcji rolniczej: gleby, wody, powietrza, krajobrazu (dążenie do biologicznej samoregulacji w obrębie gospodarstwa rozumianego jako system ekologiczny);

 

  • wysoka wartość biologiczna płodów rolnych („pierwotna”), nawiązująca do właściwości produktów powstających naturalnie w przyrodzie,
    bez ingerencji człowieka;

 

  • poprawa żyzności gleby, uważana za podstawę zdolności produkcyjnych;

 

  • dążenie do zamknięcia obiegu materii, poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie (samowystarczalność paszowo-nawozowa);

 

  • różnorodność biologiczna (gatunkowa), sprzyjająca przywracaniu równowagi w środowisku produkcji

 

 

 

 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH

Upoważnione Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce spełniające wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.).
więcej
www.minrol.gov.pl