GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm Tekst jednolity (Dz.U z 2006 r. Nr 123 poz.858)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.01.2009r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 27 z 2009 r. poz.169)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690)

 

Więcej na www.mos.gov.pl