GOSPODARKA ODPADAMI

Zmiana zasad selektywnej zbiórki odpadów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów( Dz.U. z 2017 r. poz.19), które wchodzi w życie 1 lipca 2017 r. , zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Zbieranie będzie z podziałem na cztery frakcje takie jak: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Czytaj więcej

Definicja gospodarki odpadami

Gospodarowanie odpadami.

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

 

Najważniejsze ustalenia wynikające z Ustawy o odpadach

Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi  między innymi o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich wytwarzania, zmniejszenie ich  negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia.

Uchwalone prawo reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Do nowego prawa wprowadzono inne definicje, takie jak: sprzedawca odpadów( dealer), pośrednik w obrocie odpadami( broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy  (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono:

  • odzysk– rozumie się przez jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce,
  • recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa do celów wypełniania wyrobisk.

W związku z wejściem w życie  1 stycznia 2012 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzono w ustawie o odpadach nowe pojęcia  do krajowego systemu prawnego:

Bioodpady– rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Odpady zielone– rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,  parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Przetwarzanie– rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

Selektywne zbieranie– rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia  specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przygotowanie do ponownego użycia– rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub  naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek  innych czynności wstępnego przetwarzania.

Ponowne użycie– rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów nie będących odpadami  ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.

W myśl zapisów, odpady mają być zbierane  w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Hierarchia ta będzie miała następującą  strukturę: zapobieganie powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku; unieszkodliwianie. Takie rozwiązanie  przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku ( w tym  recyklingu), zmniejszenia ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności unieszkodliwiania przez składowanie, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania  odpadami.

Zaproponowano objęcie  obowiązkiem badania właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich odpadów, stanowiących pozostałości z procesów termicznego przekształcania odpadów( nie tylko niebezpiecznych). Przyczyni się to do poznania ich właściwości, a w konsekwencji do wyboru odpowiednich metod ich zagospodarowania.

 

Katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje, uwzględniający źródła powstawania odpadów, wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz ze sposobem klasyfikowania odpadów określa Minister właściwy do spraw środowiska. www.mos.gov.pl/