EKO-ROLNICTWO

WSPARCIE NA PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Czytaj więcej

Zasady rolnictwa ekologicznego

{rokbox album=|ochrona| title=|Zasady| thumbsize=|113 150|}/images/ekologia/ochrona/4.jpg{/rokbox}

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który jest zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcji rolniczej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność roślin i zwierząt. Gospodarstwo rolne postrzegane jest jako samoregulujące, wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze. Kardynalną zasadą jest także wykluczenie z rolnictwa ekologicznego organizmów modyfikowanych genetycznie(GMO) oraz ich produktów.

Istotną, ważną zasadą rolnictwa ekologicznego jest odrzucenie środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Do podstawowych cech rolnictwa ekologicznego należą:

 

  • ochrona środowiska produkcji rolniczej: gleby, wody, powietrza, krajobrazu (dążenie do biologicznej samoregulacji w obrębie gospodarstwa rozumianego jako system ekologiczny);

 

  • wysoka wartość biologiczna płodów rolnych („pierwotna”), nawiązująca do właściwości produktów powstających naturalnie w przyrodzie,
    bez ingerencji człowieka;

 

  • poprawa żyzności gleby, uważana za podstawę zdolności produkcyjnych;

 

  • dążenie do zamknięcia obiegu materii, poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie (samowystarczalność paszowo-nawozowa);

 

  • różnorodność biologiczna (gatunkowa), sprzyjająca przywracaniu równowagi w środowisku produkcji