Segregacja odpadów „u źródła”

Obecnie w Polsce poziom recyklingu czterech podstawowych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło), czyli głównie tych pochodzących z naszych gospodarstw domowych, znacznie odbiega od średniej europejskiej.

Dlatego od lipca br. obowiązują nowe jednolite dla kraju zasady selektywnego zbierania odpadów. Nowe zasady przedstawione w rozporządzeniu Ministra Środowiska, dotyczą selektywnego zbierania „u źródła”, czyli bezpośrednio w miejscach, gdzie powstają odpady. Do czterech kolorowych pojemników trafiać będą: szkło (zielony), papier – w tym tektura: (niebieski), łącznie metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (brązowy). Samorządy będą miały pięć lat na dostosowanie kolorystyki pojemników, a stare reguły będą obowiązywały do czasu wygaśnięcia przetargów na odbiór odpadów. To właśnie segregacja odpadów „u źródła” była jednym z zagadnień realizowanych przez nasz Ośrodek w ramach programu edukacyjnego „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. Program współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, a zlokalizowany w bieżącym roku na terenie 120 gospodarstw rolnych z powiatów: brodnickiego, bydgoskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, tucholskiego i włocławskiego. Do pozostałych tematów edukacyjnych w ramach programu zaliczyliśmy: prawidłową gospodarkę wodno-ściekową, właściwe zagospodarowanie nawozów organicznych i mineralnych, poprawę estetyki zagrody wiejskiej, profilaktykę zdrowia i ochrony krajobrazu przyrodniczego. Wymieniona problematyka ujęta była w ramy konkursów: gminnego i wojewódzkiego. Głównym celem programu była edukacja ekologiczna mieszkańców obszarów wiejskich, bowiem oni są odpowiedzialni za zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, które trafiają do środowiska w wyniku niewłaściwych zachowań i braku wiedzy z tego zakresu. Oddziaływanie na świadomość ekologiczną zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz dyrektyw UE w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pozwoli poziom tej wiedzy podnieść. Efektem ekologicznym po wprowadzeniu programu do gospodarstw na terenie wybranej gminy jest zahamowanie procesu degradacji środowiska poprzez ograniczenie wypływu zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstwa rolnego do środowiska naturalnego. Tegoroczne podsumowanie konkursu wojewódzkiego odbędzie się podczas spotkania w Ośrodku w Minikowie 7 listopada, podczas którego laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tekst i fot. Maria Grabczyńska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie O/ Zarzeczewo