Ekologizacja wsi…2016

Od wielu już lat na terenie woj. kujawsko-pomorskiego realizowany jest autorski program pt.: „Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a opracowany przez Panią Bożenę Błaszczyńską – kierownika działu Ekologii i Środowiska w Kujawsko -Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tegoroczna edycja zlokalizowana była na terenie 8 powiatów : Brodnica, Lipno, Mogilno, Radziejów, Rypin, Toruń, Tuchola, Włocławek. Głównym celem programu jest edukacja ekologiczna mieszkańców terenów wiejskich, bowiem oni są odpowiedzialni za zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, które trafiają do środowiska w wyniku niewłaściwych zachowań i braku wiedzy z tego zakresu. Oddziaływanie na świadomość ekologiczną zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz dyrektyw UE w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pozwoli poziom tej wiedzy podnieść poprzez: 1. Wypracowanie właściwych nawyków i kształtowanie proekologicznych postaw wobec środowiska naturalnego. 2. Propagowanie zdrowego stylu życia. 3. Zapobieganie zanieczyszczeniom punktowym i obszarowym w celu ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu przyrodniczego. 4. Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego. 5. Skoncentrowanie się na istotnych zagadnieniach dot. ochrony środowiska na terenach wiejskich na szczeblu lokalnym wykorzystując dostępne metody edukacyjne. 6. Propagowanie nowych metod proekologicznych w celu korzystania z zasobów środowiska naturalnego. 7. Wdrażanie w życie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Efektem ekologicznym po wprowadzeniu w/w zasad będzie: zahamowanie procesu degradacji środowiska poprzez ograniczenie wypływu zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstwa rolnego do środowiska naturalnego, poprawa stanu sanitarnego wsi, jakości wody, gleby, powietrza i krajobrazu przyrodniczego, zapoznanie mieszkańców obszarów wiejskich z zagrożeniami środowiska naturalnego, powstającymi w wyniku niewłaściwego postępowania wobec otaczającej przyrody, wdrażanie w życie i egzekwowanie obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 2016 roku programem objęto 120 gospodarstw naszego województwa. Przy doborze gospodarstw doradca gminny kierował się istniejącymi problemami ekologicznymi, chęcią współpracy rolników, a także samorządów gminnych . Edukacja ekologiczna prowadzona podczas wizyt w gospodarstwach dotyczyła zagadnień: prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, właściwego zagospodarowania nawozów organicznych i mineralnych, gospodarki odpadami zgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w danej gminie, profilaktyki zdrowia, poprawy estetyki zagrody wiejskiej i ochrony krajobrazu przyrodniczego. Wymienione tematy i realizowane zadania ujęte były w ramy konkursów: gminnego i wojewódzkiego. Zakończono podsumowania w gminach i wyłoniono laureatów, którzy przeszli do etapu wojewódzkiego. Podczas lustracji gospodarstw zauważono zmiany na korzyść środowiska, bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej estetyki zagrody wiejskiej. Z roku na rok gospodarstwa są coraz bardziej zadbane i piękniejsze. Uroczyste podsumowanie konkursu wojewódzkiego odbyło się podczas spotkania w Minikowie w dniu 04 listopada 2016 roku, podczas którego zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Serdecznie Państwa zapraszamy do Minikowa na podsumowanie Konkursu Wojewódzkiego pn:”Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”.

 

Opracowała: Maria Grabczyńska KPODR Minikowo O/ Zarzeczewo

Galeria:

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2016EKOLOGIZACJA/*{/rokbox}