Ekologizacja wsi – Konferencja podsumowująca

 

Od 19 lat na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jest realizowany autorski program pt.: „Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”.

Program opracowała Pani Bożena Błaszczyńska – kierownik działu Ekologia i Środowisko w KPODR Minikowo. Tegoroczna edycja zlokalizowana była na terenie 8 gmin: Bartniczka, Brześć Kujawski, Kęsowo, Lubicz, Rypin, Radziejów, Sępólno Krajeńskie, Szubin. Głównym celem programu jest ograniczenie wpływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego i socjalno – bytowego do środowiska. Program realizowany jest poprzez: 1. Wypracowanie właściwych nawyków i kształtowanie proekologicznych postaw wobec środowiska naturalnego. 2. Propagowanie zdrowego stylu życia. 3. Zapobieganie zanieczyszczeniom punktowym i obszarowym w celu ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu przyrodniczego. 4. Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego. 5. Skoncentrowanie się na istotnych zagadnieniach dot. ochrony środowiska na terenach wiejskich na szczeblu lokalnym wykorzystując dostępne metody edukacyjne. 6. Propagowanie nowych metod proekologicznych w celu korzystania z zasobów środowiska naturalnego. 7. Wdrażanie w życie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Programem tym do 2015 roku objęto ponad 3000 gospodarstw naszego województwa. Przy doborze gospodarstw doradca gminny kierował się istniejącymi problemami ekologicznymi, chęcią współpracy rolników, a także samorządów gminnych . Oprócz edukacji ekologicznej przedstawianej w formie merytorycznej podczas szkoleń, lustracji i porad, prowadzone były działania doradcze podczas wizyt w gospodarstwach. Powyższy program to nie tylko estetyka zagrody wiejskiej, ale wiele innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego m.in. inwestycje w energię odnawialną, przydomowe oczyszczalnie ścieków czy też prawidłowa gospodarka odpadami. Całe przedsięwzięcie zrealizowanie zostało dwuetapowo tj. na poziomie gminnym oraz wojewódzkim. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu lustracji, wyłoniła 8 gospodarstw spośród 120 zagród wiejskich biorących udział w tegorocznej, 19 edycji programu pn. ”Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Bożena Błaszczyńska 2. Paulina Hennig 3. Małgorzata Grabczyńska Na etapie wojewódzkim komisja konkursowa dokonała oceny według kryteriów określonych w regulaminie konkursu: – właściwa lokalizacja ogródka warzywnego, – prawidłowo założony kompostownik, – rodzaj chemii gospodarczej, – selektywna zbiórka śmieci w gospodarstwie, – składowanie opakowań po środkach chemicznych, – składowanie nawozów organicznych i mineralnych, – organizacja ogródka ozdobnego, – nowe nasadzenia drzew i krzewów, – ogólna estetyka zagrody (płoty, rowy, pobocza itd.), – dodatkowe elementy tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, płyt gnojowych, zakładanie pasów ochronnych, oczek wodnych, instalacje OZE itp.

Komisja Konkursowa zdecydowała przyznać następujące miejsca wojewódzkiego etapu konkursu:

I. Miejsce – Jolanta i Henryk Tarnowscy z powiatu brodnickiego, gminy Bartniczka, wieś Stare Świerczyny;

 

II. Miejsce – Ryszard i Katarzyna Berka z powiatu nakielskiego, gminy Nakło, wieś Królikowo;

 

 

 

II. Miejsce – Danuta i Ryszard Błaszkiewicz z powiatu rypińskiego, gminy Rypin, wieś Rakowo

 

 

 

III. Miejsce – Daria Jeziórska z powiatu toruńskiego, gminy Lubicz, wieś Grabowiec

 

Wyróżnienia specjalne:

1. Magdalena Maculewicz z powiatu tucholskiego , gminy Kęsowo, wieś Drożdżenica

 

 

 

2. Alicja i Krzysztof Spychalscy z powiatu włocławskiego, gminy Brześć Kujawski, wieś Pikutkowo

Wyróżnienia:

1. Magdalena i Robert Stanny z powiatu radziejowskiego, gminy Radziejów, wieś Czołowo

 

 

 

2. Renata i Andrzej Szalscy z powiatu sępoleńskiego, gminy Sępólno Krajeńskie, wieś Radońsk

Wielomiesięczny program „Ekologizacja wsi…” zrealizowany został dzięki środkom z WFOŚ i GW w Toruniu, w tym również nagrody zakupione dla laureatów etapu gminnego jak i wojewódzkiego.

Paulina Hennig KPODR Minikowo

Galeria:

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2015EKOLOGIZACJA/*{/rokbox}