Nowelizacja przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi- tematem spotkania w Przysieku.

 

Problem, z jakim zmaga się Polska w zakresie odpowiedniego zagospodarowania odpadów komunalnych, wymagał w wielu dziedzinach szczegółowego rozpatrzenia, rozpoczynając od zmian przepisów w prawie polskim, poprzez aspekty środowiskowe i ekonomiczne.

Reorganizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce była konieczna nie tylko ze względu na przystosowanie krajowego prawa do wymagań dyrektyw unijnych, ale niezbędna była, aby zapobiec przemianie kraju w jedno wielkie składowisko odpadów. Na dzień dzisiejszy nie można w stu procentach uszczelnić systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ale częściowo udało się tego dokonać. Obrazuje to wzrost zainteresowania mieszkańców miast i gmin punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czy udoskonalony monitoring ilości odpadów na terenie gminy poddawanych recyklingowi. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów województwa po raz kolejny zorganizował 21 maja 2015 roku w Przysieku- Forum Ochrony Środowiska pt: „Zarządzanie gospodarką odpadami- nowelizacja przepisów prawnych”. Podczas spotkania przekazana została przez ekspertów wiedza oraz doświadczenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po jej nowelizacji. Spotkanie w Przysieku skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, instytucji ochrony środowiska oraz pracowników Ośrodka w Minikowie. Forum otworzył Pan Roman Sass dyrektor Ośrodka, a moderatorem był Pan Ryszard Kamiński, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska, przedstawił zmiany dotyczące spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK-ów), gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwestii przekazywania informacji o odpadach. Przez Pana Prof. Zbigniewa Bukowskiego poruszony był temat instytucji ponad regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, instalacji zastępczych, wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz jako nowy instrument prawny w postaci planu inwestycyjnego. Organizację odbioru odpadów komunalnych przez gminę, system naliczania opłat oraz ocenę nowego systemu na podstawie analizy wybranych gmin omówiła dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Zwróciła także uwagę na elementy edukacji ekologicznej niezbędnej w nowym systemie gospodarki odpadami oraz działania Ministerstwa Środowiska w tym zakresie. Problem rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zaczął być dostrzegany pod koniec XX wieku. Obecnie nabrał szczególnego znaczenia i zagadnienia te szczegółowo przedstawił dr inż. Andrzej Skalmowski z Eko-Konsulting w Warszawie. Wymieniony wykładowca omówił również metody naprawy zanieczyszczonych gleb pochodzących z terenów poskładowiskowych. Na zakończenie Pan Marcin Kowallek Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Toruniu scharakteryzował system gospodarki odpadami jaki został wprowadzony na terenie miasta Torunia. System ten został dobrze przyjęty przez mieszkańców jak i przez instytucje nadrzędne i uzyskuje się dobry poziom recyklingu surowców. Po wystąpieniu każdego prelegenta zadawano pytania, dyskutowano o zmianach w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Organizowane przez nasz Ośrodek, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska konferencje z zakresu gospodarki odpadami na stałe wpisały się w kalendarz i wykazują duże zainteresowanie uczestników. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy są odpowiedzialni i świadomi zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi i odpadami związanymi z produkcja rolniczą.

Maria Grabczyńska

Galeria:

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2015forum/*{/rokbox}