Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020.

Działanie „Rolnictwo ekologicznego” PROW 2014-2020 jest w znacznej części kontynuacją wymogów dotychczasowego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.

CEL

Celem działania jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy decydują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 i jednocześnie spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. REGULACJE PRAWNE Wymogi działania „Rolnictwo ekologiczne” regulowane jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 370).

WSPARCIE

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” skierowane jest do wszystkich gospodarstw o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, które podlegają kontroli wykonywanej przez upoważnione jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne w zakresie prowadzonej w danym gospodarstwie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi w krajowej ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007. Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI

Wysokość stawek płatności uzależniona jest od pakietu oraz wariantu rolnictwa ekologicznego, który zostanie zadeklarowane przez beneficjenta programu.

 

1. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 966 zł/ ha

2. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 1557 zł/ ha

3. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1325 zł/ ha

4. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 1882 zł/ha 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 1882 zł/ha

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 790 zł/ha

5. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 787 zł/ha

6. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 428 zł/ha

7. Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 792 zł/ ha

8. Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1310 zł/ ha

9. Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1325 zł/ha

10. Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1501 zł/ha

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

11. Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 559 zł/ha

12. Pakiet 12. Trwałe Użytki zielone po okresie konwersji 428 zł/ha

DYGRESYWNOŚĆ

100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha- 50 ha

75% stawki podstawowej- za powierzchnię powyżej 50 ha- 100 ha

60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

WYMOGI

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczny ma obowiązek:  Posiadać plan działalności ekologicznej sporządzony przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego;  Utrzymać występujące w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych;  Zachować elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo;  Prowadzić rejestr działalności ekologicznej  Przestrzegać wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu.

WYMOGI DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW

– Co najmniej 30% plonu uzyskanego w ramach pakietów 1,2,3,4,7,8,9,10 jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży.

– plon uzyskany w ramach pakietów 5,6,11,12 z wyłączeniem przypadku o którym mowa§ 9 ust. 14 rozporządzenia, kiedy jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży

– powyższe wymogi powinny być potwierdzone dokumentacją księgową, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

WYMOGI DODATKOWE

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji: 

– Coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, zgodnie z wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, w planie działalności ekologicznej; 

– Utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją 10%;

– Uprawa gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów owocujących;

– Obsada drzew w okresie owocowych w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem 7 do rozporządzenia, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż 1 rok

– Jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dot. średnicy elitarnego i kwalifikowalnego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów jagodowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem 7 do rozporządzenia. 

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiet 12. Trwałe Użytki zielone po okresie konwersji: 

– Koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych; 

– Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub pozostawienia rozdrobnionej biomasy. 

– W przypadku Pakietów 5 i 11 oraz 6 i 12 wymóg posiadania zwierząt 0,3 DJP

Opracowała

Agnieszka Dobosz-Idzik

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie