Debata wojewódzka „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”

 

 

„Mała retencja- duży problem, czy duże korzyści” pod takim tematem 10 września br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja w formie debaty. Organizatorem debaty była Fundacja Zielona Akcja i KPODR Minikowo w ramach projektu „Mała retencja duża sprawa kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich” finansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele samorządów powiatowych, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego, zarządów melioracji wodnych, parki krajobrazowe, nadleśnictwa a także doradcy rolni i rolnicy.

Po otwarciu debaty przez kierownika działu ekologia i środowisko Bożenę Błaszczyńską głos zabrała Pani Małgorzata Bochyńska przedstawicielka Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja. W swoim wystąpieniu krótko i sprawnie opisała realizacje projektu „Mała retencja duża sprawa kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach”

Rolę i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu zaprezentowała Pani Anna Nowicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W kolejnym wystąpieniu Pan Andrzej Ruszlewicz z Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja przedstawił dobre praktyki dla małej retencji na obszarach wiejskich. Opisał m.in. projekt odbudowy zanieczyszczonego i cuchnącego stawu w środku wsi Gogołowicach a także realizację projektu Przemkowskie Bagna. Przykłady dobrych praktyk dla małej retencji przedstawiła również Pani Beata Dolata doktorantka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która omówiła „Środowiskowe aspekty małych elektrowni wodnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Na koniec części wykładowej Pan Marek Radzimierski z KPODR Minikowo omówił ochronę wód w programach rolnośrodowiskowych.

 

W drugiej części debaty uczestnicy pracowali w trzech grupach problemowych i wypracowali następujące wnioski:

 

W jaki sposób praktycznie wspierać małą retencję na obszarach wiejskich?

– zwiększenie dofinansowania przez ARiMR, PROW (działania rolnośrodowiskowe) , RPO, działania inwestycyjne oraz wsparcie eksploatacji

– ułatwienia prawne- zmiana przepisów, skrócenie drogi-uproszczenie

– zwiększenie świadomości społeczności lokalnej poprzez organizowanie szkoleń

– zwiększenie zakresu postrzegania problemów z zasypywania oczek wodnych

– odtwarzanie istniejących elementów małej retencji wodnych

 

Jak finansować małą retencję na poziomie lokalnym i regionalnym biorąc pod uwagę obecne i przyszłe źródła finansowania.

– Programy krajowe POiŚ

– PROW 2014-2020 Programy rolnośrodowiskowe

– Regionalny Program Operacyjny

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

– Powiatowe i Gminne F.O.Ś.

– źródło finansowania wkładu własnego: kredyty preferencyjne, pożyczki np. BOŚ

– LOTTO

 

Jak powinna wyglądać polityka względem małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym?

– budowa zbiorników retencyjnych na dużą skalę w celu zapewnienia nawodnień

– polityka sprzyjająca odtworzeniu małej retencji- cieków, oczek wodnych różnej wielkości

– edukacja w zakresie małej retencji

– aktywizacja i wzmocnienie spółek wodnych oraz wsparcie finansowane na poziomie gmin

– umieszczenie obiektów małej retencji w programach planowania przestrzennego gmin (odpowiednie określenie funkcji i znaczenia zbiorników)

– uwzględnienie w planowaniu małej retencji zmianę struktury i powierzchni gospodarstw (rekompensaty środowiskowe)

– stabilność i konsekwencja w planowaniu

– współpraca rolników z nadleśnictwem i innymi służbami np. Zarządami Melioracji

 

Wnioski z dyskusji powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu polityki lokalnej i regionalnej w odniesieniu do zadań związanych z małą retencją w skali województwa kujawsko-pomorskiego.