Zarządzanie gospodarką odpadami

Zarządzanie gospodarką odpadami – zadanie gmin

 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została kompleksowo znowelizowana 1 lipca 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , dając tym samym gminom możliwość przejęcia gospodarowania odpadami na ich terenie.

Zadania gmin przedstawiają się następująco:

  • Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy,
  • Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

– ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

– tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

– zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

– prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

– udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje, między innymi o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego po raz kolejny zorganizował 22 maja 2014 roku w Przysieku- Forum Ochrony Środowiska pt: „Zarządzanie gospodarką odpadami-komunalnymi- zadania gmin”. Podczas spotkania przekazana została przez specjalistów wiedza oraz doświadczenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w rok od jej wprowadzenia w życie.

Tegoroczne spotkanie w Przysieku skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli administracji samorządowej, administracji państwowej, instytucji ochrony środowiska oraz pracowników Ośrodka w Minikowie.

Forum otworzył i prowadził Pan Ryszard Kamiński, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska, przedstawił zależności jakie wynikają w zakresie realizacji gospodarką odpadami komunalnymi, a ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zadania jednostek samorządu terytorialnego w w/w ustawie, poruszył problem porozumień wojewódzkich w tejże ustawie, a także akty wykonawcze do ustawy.

Selektywną zbiórkę odpadów, organizację punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z nowym systemem oraz działania praktyczne w tym zakresie omówiła dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Zwróciła również uwagę na elementy edukacji ekologicznej niezbędnej w nowym systemie gospodarki odpadami oraz działania Ministerstwa Środowiska w tym zakresie.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet w 144 gminach województwa kujawsko-pomorskiego, system gospodarowania odpadami komunalnymi, jego dobre i złe strony przedstawiła Pani Kamila Czaczyk –Medeksa z firmy „Ekomila” w Bydgoszczy.

Na zakończenie Zastępca Burmistrza Nakła n. Notecią Pan Piotr Kalamon scharakteryzował system gospodarki odpadami jaki został wprowadzony na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. System ten został dobrze przyjęty przez mieszkańców jak i przez instytucje nadrzędne, a ujęto to w krótkim filmie dokumentalnym , który przedstawiono na konferencji w Przysieku.

Wielu przedstawicieli samorządów zwróciło się do obecnej na Forum Pani Poseł Iwony Kozłowskiej, o zgłoszenie uwag do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , aby mogły być wprowadzone niezbędne zmiany podczas prac legislacyjnych.

Organizowane przez nasz Ośrodek, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska konferencje z zakresu gospodarki odpadami na stałe wpisały się w kalendarz, a nawet padło stwierdzenie, że są jedynymi taki spotkaniami organizowanymi dla przedstawicieli samorządów na terenie kraju.

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy są odpowiedzialni i świadomi zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.