Mała Retencja – Duża Sprawa…

„Mała retencja – duża sprawa – kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich” to projekt realizowany przy pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liderem projektu jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy ścisłej współpracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego w całej Polsce. W ramach ww. projektu nasz Ośrodek zorganizuje szkolenia dla doradców i rolników oraz wojewódzką debatę (dla mieszkańców wsi, samorządowców, członków organizacji pozarządowych, pracowników, RZGW, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i wszystkich zainteresowanych) o barierach i możliwościach realizacji małej retencji woj. kujawsko – pomorskiego.

Zanim jednak rozpoczną się szkolenia należy odpowiedzieć na pytanie czym jest mała retencja wodna. Zapewne wielu z nas zastanawia się nad definicją a to nic innego jak zdolność magazynowania wody oraz jej przetrzymywanie przez pewien określony czas w środowisku, dzięki czemu poprawie ulega bilans wodny zlewni a jej zasoby powiększają się.

Prawidłowo prowadzona gospodarka wodna polegać powinna na tworzeniu zasobów wodnych w obrębie dużych jak i małych systemach wodnych. Celem małych zbiorników wodnych jest zatrzymanie jak największej ilości wodny w jej powierzchniowym i podpowierzchniowym obiegu.

Perspektywa niedoboru wody w produkcji rolniczej spowoduje w niedalekiej przyszłości nawadnianie, bowiem ewapotranspiracja w okresie wegetacji jest większa od opadów atmosferycznych. Wzrasta więc potrzeba stosowania małej retencji wodnej, wszędzie tam gdzie wpłynie to na zmniejszenie poboru wody z rzek. Oznacza to nie tylko retencjonowanie wód powierzchniowych za pomocą zbiorników wodnych lub piętrzenie cieków lecz również zabiegi agrotechniczne i fitomelioracyjne a także zalesienie dla zwiększenia retencji gruntowej.

Retencja wodna jest wydłużeniem drogi obiegu zanieczyszczeń, gdzie dużą rolę odgrywają naturalne tereny podmokłe lub okresowo zalewane tereny niezagospodarowane. Małe zbiorniki i podmokłe tereny bardzo korzystnie wpływają na środowisko naturalne, zwiększając tym samym różnorodność biologiczną krajobrazu, poprawiając jakość wód, chronią przed powodzią, erozją i suszą, zwiększając zasoby wód podziemnych a także przechwytują spływające z pól związki biogenne a w szczególności usuwanie azotu i fosforu.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej mają obowiązek opracowania „Programu rozwoju małej retencji” w danym województwie. Zadaniem takiego opracowania jest analiza warunków fizjograficznych terenu, wskazanie potrzeb i możliwości zwiększenia retencji; konieczności racjonalnego gospodarowania wodą oraz przedstawienia technicznych rozwiązań modernizacji, odbudowy lub budowy nowych urządzeń wodnych służących realizacji tego celu.

Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl