Ustawa śmieciowa 2013- co nas czeka jako mieszkańców?

 

W dniu 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego mieszkańca? Jakie są zalety wprowadzonej ustawy?

Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.

Po drugie, niższe rachunki dla segregujących odpady.

Po trzecie, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, gdyż obowiązki te przejmie gmina.

 

Co z opłatami za śmieci?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

 

Jak będzie wyglądał transport odpadów?

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznaczać to będzie brak indywidualnych umów zawieranych przez mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

 

Etapy wdrażania nowych przepisów.

Proces wdrażania ustawy licząc od 1 stycznia 2012 roku ma trwać 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie maja prowadzić samorządy. Kalendarium działań podane przez Ministerstwo Środowiska jest następujące:

1 stycznia 2012 r. – zaczął działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

31 stycznia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości byli zobowiązani złożyć ze swojej działalności pierwsze sprawozdania.

1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

1 stycznia 2013 r.- zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 r. – upłynie termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.

1 lipca 2013 r. – nowy system zacznie funkcjonować- uchwały rady gmin wejdą w życie, gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnią świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i musza być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane wyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.