Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- zmiany od 2012 roku.

 

W dniu 1 lipca 2011r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 152 z 2011 r. poz.897). Niniejsza ustawa dokonuje wdrożenia następujących dyrektyw: 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować najpóźniej 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy (gmina nie ma możliwości wprowadzić go wcześniej).

Wprowadzone zmiany w ustawie maja na celu:

 • Uszczelnienie aktualnie obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • Monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i gminy,
 • Upowszechnianie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
 • Zmniejszenie ilości składowanych na wysypiskach odpadów,
 • Zapewnić powstanie odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

W nowym systemie gospodarowania odpadami:

 • Właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • W zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Gmina w drodze uchwały zdecyduje czy przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne( sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe);
 • Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustali rada gminy w drodze uchwały;
 • Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie zależna od:

– liczby mieszkańców,

– powierzchni nieruchomości,

– zużycia wody

 • Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności;
 • Rada gminy ustalając stawkę opłaty weźmie pod uwagę:

– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

– ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,

– koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

– przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady komunalne nieregularnie;

 • Rada gminy uchwali w drodze uchwały termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Stawka opłaty za odpady selektywnie zbierane będzie musiała być niższa