Nowe zasady w rolnictwie ekologicznym- WAŻNE!!!!

Jakie zmiany?

 

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym.

Ustawa ta formalizuje zmianę przepisów prawnych w Unii Europejskiej, obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Przepisy te to Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008.

Mając obecnie pełny zestaw obowiązujących przepisów prawa, chcielibyśmy przypomnieć zasady rolnictwa ekologicznego oraz zwrócić uwagę na zmiany, które wniosły nowe przepisy.

 

1.            Rolnik, który chce rozpocząć produkcję metodami ekologicznymi, przesyła zgłoszenie tylko do jednostki certyfikującej, na druku opracowanym przez GIJHARS.

2.            Podstawą nawożenia pól są nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie. Przy czym dyrektywa azotanowa ogranicza ilość azotu do 170 kg/ha, co odpowiada 30 tonom obornika bydlęcego na jeden hektar rocznie.

3.            Rolnik posiadający gospodarstwo ekologiczne, może odstąpić nawóz organiczny tylko rolnikowi, również posiadającemu gospodarstwo ekologiczne. Nie wolno z gospodarstwa ekologicznego sprzedawać lub podarować nawozu organicznego do gospodarstwa konwencjonalnego.  Można też sprzedać nawóz organiczny do certyfikowanej wytwórni nawozów, której dane są umieszczone na liście publikowanej przez IUNG-PIB w Puławach.

4.            Z dodatkowych nawozów ekologicznych wolno stosować w naszym kraju wyłącznie te, które znajdują się na liście publikowanej przez IUNG-PIB w Puławach.

5.            Dozwolone środki ochrony roślin mogą być stosowane tylko w drodze wyjątku, kiedy inne sposoby ograniczenia patogenów, okażą się nieskuteczne. W Polsce wolno stosować tylko środki, które są umieszczone na liście publikowanej przez IOR-PIB w Poznaniu.

6.            Materiał siewny i szkółkarski. Tutaj mamy wiele problemów z zastosowaniem konwencjonalnego materiału rozmnożeniowego. W polskiej ustawie podano, że wolno użyć konwencjonalny materiał, pod warunkiem uzyskania zgody WIORIN. Ważne by wniosek o zastosowanie konwencjonalnego materiału, należy złożyć przed siewem czy sadzeniem roślin.

7.            Chów zwierząt. Warunki chowu zwierząt podane są w przepisach unijnych. W chowie mają zastosowanie też liczne odstępstwa, których wdrożenie w gospodarstwie, wymaga zezwolenia udzielonego przez IJHARS. Jakie odstępstwa można zastosować – wymienione są na stronie internetowej GIJHARS. Należy pobrać druk wniosku, wypełnić go i przesłać do zaopiniowania do jednostki certyfikującej. Po wystawieniu pozytywnej opinii wniosek zostanie skierowany bezpośrednio do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektora JHARS, z kopią do wiadomości rolnika. Jeżeli opinia będzie negatywna wniosek zostanie przesłany rolnikowi.