Regulacje prawne

 

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz.2019 tekst jedn.)

 

Ustawa o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664)

 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 (tekst jednolity)

 

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1.07.2011r.
(Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz.897)

 

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 tekst jednolity)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 z 2006r. poz.984 z późn. zm.)

 

Więcej na www.mos.gov.pl