WFOŚiGW w Toruniu

„Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”

 Nadrzędnym celem przedsięwzięcia realizowanego od 1997 roku jest edukacja ekologiczna skierowana do wszystkich grup społecznych i wiekowych, zamieszkujących obszary wiejskie, ale głównie ukierunkowana jest na edukację dorosłych mieszkańców wsi, do których zdecydowanie najtrudniej dotrzeć. To oni są i będą przez najbliższe lata odpowiedzialni za zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego trafiające do środowiska w wyniku niewłaściwych zachowań i braku wiedzy z tego zakresu. Celem przedsięwzięcia jest, zatem, podnoszenie wiedzy, oddziaływanie na świadomość ekologiczną, wdrażanie programów rolno-środowiskowych, obowiązujących przepisów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe cele to:

 1. Wypracowanie właściwych nawyków i kształtowanie proekologicznych postaw wobec środowiska naturalnego.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Zapobieganie zanieczyszczeniom punktowym i obszarowym w celu ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu przyrodniczego.
 4. Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego.
 5. Skoncentrowanie się na najważniejszych problemach związanych z ochroną środowiska oraz trwałym i zrównoważonym rozwoju w skali lokalnej, przy wykorzystaniu różnych efektywnych i dostępnych metod edukacyjnych.
 6. Propagowanie nowych proekologicznych wzorców korzystania z zasobów środowiska.
 7. Wdrażanie w życie Polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz Zasad Wzajemnej Zgodności.

Pogłębiający się kryzys ekologiczny na wsi wymagał podjęcia radykalnych działań, również wśród mieszkańców wsi, gdzie problem ma swój początek, czyli u samego źródła.
To działalność rolnicza i socjalno-bytowa mieszkańców obszarów wiejskich ma istotny wpływ na stan środowiska naturalnego. Dlatego też oprócz edukacji ekologicznej prowadzącej do podnoszenia świadomości i wiedzy z tego zakresu w formie teoretycznej na licznych: spotkaniach, szkoleniach, pogadankach, podjęto równocześnie działania praktyczne, mające na celu kompleksowe wdrażanie działań zaradczych w tematach dotyczących:

 • prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,
 • właściwego zagospodarowania nawozów organicznych i mineralnych,
 • gospodarki odpadami,
 • profilaktyki zdrowia,
 • poprawy estetyki zagrody wiejskiej,
 • ochrony krajobrazu przyrodniczego

Program realizowany w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu