Wymogi dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

 Całokształt działań związanych z uregulowaniem gospodarki wodnej i ściekowej na obszarach wiejskich.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (poś) to urządzenie, które oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu lub zbiornika wodnego. Może być zastosowana we wszelkiego rodzaju obiektach wytwarzających ścieki bytowe, nie należy do niej kierować ścieków opadowych i wód drenażowych. Zasadą działania oczyszczalni przydomowej jest dwustopniowe, biologiczne oczyszczanie ścieków za pomocą bakterii beztlenowych – etap pierwszy, a następnie bakterii tlenowych – etap drugi.

Wymogi, jakie należy spełnić przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • sprawdzić warunki gruntowo-wodne,
  • dobrać typ i wielkość zbiornika ścieków oraz systemu doczyszczania,
  • zachować minimalne odległości od ujęć wody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew,
  • zgłosić do Starostwa Powiatowego zamiar budowy, co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót (w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
    o przepustowości dobowej do 7, 5 m3)